Souhlas se zpracováním osobních údajů zaměstnanců společnosti
SPIN trade spol.s r.o. dle čl.13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679

O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES(obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

1. Identifikační a kontaktní údaje správce

Správce: SPIN trade spol. s r.o.

Tyršova 17/2

751 24 Přerov-Předmostí

IČO: 25369351, DIČ: CZ 25 36 93 51 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka č. 15649, oddíl C

Tel.: 583 285 041

Email: spintrade@spintrade.cz

Datová schránka: 8zu3njs

2. Kategorie subjektu údajů

Zaměstnanec, uchazeč o zaměstnání.

3. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

4. Kategorie osobních údajů

kontaktní a identifikační údaje: jméno a příjmení (i dřívější), akademické tituly, osobní číslo zaměstnance, datum a místo narození, rodné číslo, rodinný stav, pohlaví, státní příslušnost, adresa trvalého a přechodného bydliště, kontaktní spojení (telefonní spojení, e-mail)

popisné údaje: pracovní zařazení (pracovní pozice), dosažené vzdělání, znalost cizích jazyků, odborné znalosti a dovednosti, počet dětí, předchozí zaměstnání (včetně MD, RD), zdravotní pojišťovna, bankovní spojení, číslo občanského průkazu

jiné údaje: ověřovací identifikační údaje

zvláštní kategorie osobních údajů: údaje o zdravotním stavu (lékařské prohlídky), biometrické údaje (podpis)

Osobní údaje se zpracovávají ve formě listinné (osobní spis) i elektronické (IS Ježek DUEL).

5. Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů je dodržení právních povinností správce v souladu s těmito ustanoveními: – zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce; zákon č.89/1995 Sb., o státní statistické službě; zákon č.582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení; zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění; zákon č.586/1992 Sb., o daních z příjmu; a dalšími ustanoveními souvisejícími s činností správce.

tj. získání údajů, které bezprostředně souvisí s pracovním poměrem, a slouží zejména: – k sepsání pracovní smlouvy; – pro hlášení přihlášek a odhlášek sociálního a zdravotního pojištění; – k vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění; – pro správný výpočet mzdy; – pro správný výpočet měsíčních záloh na dani; -pro zajištění přesného nároku na odchod do starobního důchodu; – pro plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením; – kvůli hlášení zaměstnávání cizinců; – pro prohlášení poplatníka daně z příjmu; – pro různá potvrzení o příjmu – finanční úřad, Úřad práce, soudy, banky, exekuce apod.

a dále pro účely, které mají souvislost s činností správce, např. výběrová řízení.

6. Kategorie příjemců osobních údajů

zdravotní pojišťovny, Finanční úřad, Česká a Okresní správa sociálního zabezpečení, soudy, peněžní ústavy, exekuční úřady, statistický úřad.

7. Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány po dobu pracovního poměru zaměstnance. Po ukončení pracovního poměru jsou dokumenty, které jsou nezbytné pro dodržení právní povinnosti správce, uchovávány po dobu stanovenou těmito právními předpisy

8. Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má právo být informován o možnosti uplatnit svá práva vůči správci. V případě, že je zpracování osobních údajů založeno na právním základu v souladu s čl. odst. 1 písm. a) Nařízení, jedná se o tyto práva:

A) právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům (čl. 15 Nařízení)

B) právo na opravu (čl. 16 Nařízení)

C) právo na výmaz (čl. 17 Nařízení)

D) právo na omezení zpracování (čl. 18 Nařízení)

E) právo na přenositelnost (čl. 20 Nařízení)

F) právo vznést námitku (čl. 21 Nařízení) subjekt údajů nemá, ale může odvolat souhlas

G) právo nebýt podroben automatizovanému rozhodování (čl. 22 Nařízení) subjekt údajů nemá, pokud je souhlas výslovný

H) právo podat stížnost u ÚOOÚ (čl. 77 Nařízení)

V případě, že je zpracování osobních údajů založeno na právním základu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení, jedná se o tyto práva:

I) právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům (čl. 15 Nařízení)

J) právo na opravu (čl. 16 Nařízení)

K) právo na výmaz (čl. 17 Nařízení)

L) právo na omezení zpracování (čl. 18 Nařízení)

M) právo na přenositelnost (čl. 20 Nařízení)

N) právo nebýt podroben automatizovanému rozhodování (čl. 22 Nařízení)

O) právo podat stížnost u ÚOOÚ (čl. 77 Nařízení)

9. Důvod poskytnutí osobních údajů

Poskytování osobních údajů je zákonným požadavkem, subjekt údajů má povinnost osobní údaje poskytnout, viz odst.5.

Se zpracováním souhlasím.

        …………………                ……………………                           …………………..

         Datum                          Jméno a Příjmení                           Podpis

4823total visits,3visits today